Lista aktualności Lista aktualności

Szacowanie szkód łowieckich

Nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie z dnia 22 marca 2018r. która weszła w życie z dniem 1 kwietnia br, zmieniła m.in. system szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

Od 1 kwietnia wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a szacowania dokonuje zespół złożony z przedstawicieli gminy, dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw.

Do czasu opracowania i wydania nowych przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy – Prawo łowieckie (jednak nie dłużej niż do dnia 2 października 2018r.), należy stosować odpowiednio rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody
w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272), które określa metodykę wyliczenia należnego odszkodowania i wprowadza wzory protokołów szacowania szkód.

Ponadto Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zlecił uruchomienie platformy e-lerningowej pozwalającej na prowadzenie e-szkoleń dostępnych dla wszystkich zainteresowanych. Wkrótce na kanale YouTube Lasów Państwowych umieszczony zostanie również film szkoleniowy obejmujący wykłady i ćwiczenia prezentowane na szkoleniach stacjonarnych organizowanych przez Ośrodek Rozwojowo Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu. Już 8 maja rozpoczyna się cykl szkoleń pilotażowych. Cykl ten obejmuje przeprowadzenie sześciu szkoleń. Zebrane w ich trakcie uwagi posłużą do m.in. ewentualnej korekty zakresu tematycznego szkolenia oraz  sposobu jego prowadzenia. Szkolenia odbędą się w Ośrodku Szkoleniowym Lasów Państwowych w Puszczykowie koło Poznania oraz we współpracy z Opolską Izbą Rolnicza, w jej siedzibie. Łącznie w tym roku zorganizowanych zostanie jeszcze 79 szkoleń w różnych regionach kraju.

Informacje o szkoleniach zostaną przekazane do wszystkich gmin za pośrednictwem urzędów marszałkowskich, kół łowieckich za pośrednictwem zarządów okręgowych PZŁ, izb rolniczych, a także nadleśnictw. Informacje o szkoleniach będą dostępne również na stronie internetowej Lasów Państwowych.

Na stronie LP zostanie również zamieszczony skrócony przewodnik po szacowaniu szkód łowieckich. W trakcie przygotowywania jest podręcznik dla osób szacujących szkody łowieckie.

Wspomniana wyżej nowelizacja wprowadziła również proces odwoławczy, w którym to właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie którego wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy przysługuje odwołanie od szacowania do nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu z szacowania wykonanego przez „zespół gminny”. Nadleśniczy dokonuje oględzin lub szacowania ostatecznego nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.